เครื่องจักรหลายภารกิจแบบแนวนอน (Horizontal Multitasking Machinings)
เครื่องจักรหลายภารกิจแบบแนวตั้ง (Vertical Multitasking Machinings)
 เครื่องจักรหลายภารกิจแบบ 5 แกน (5-Axis Multitasking Machinings)
เครื่องจักรหลายภารกิจแบบเสาคู่ (Double Column Multitasking Machinings)
Visitors: 43,072